Om föreningen

Föreningen för Marknadsrätt, numera Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen, konstituerades den 23 februari 1971. Enligt stadgarna har Föreningen till ändamål att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell marknadsrätt och vad därmed äger samband. Inför bildandet framhölls att Föreningen ska vara obunden av alla intressegrupperingar.

Föreningen anordnar möten, föredrag, stödjer forskning och utbildning samt dokumentations- och publikationsverksamhet på det marknadsrättsliga området. Föreningens möten är ett forum för kvalificerade marknadsrättsliga diskussioner.

Föreningen har idag långt över hundra medlemmar som utgörs av bland andra personer verksamma vid universitet och högskolor, vid domstol och inom statsförvaltning, i näringsliv och inom organisationer, personer verksamma inom reklam- och medieområdet samt även andra intresserade personer av det marknadsrättsliga området.

Inom Föreningen finns en särskild internationell avdelning som är ansluten LIDC – International League of Competition Law. Mer information om LIDC finns här.

Föreningens stadgar finns här

Marknadsrätt

Marknadsrätten kan definieras som det system av rättsregler som drar upp de rättsliga för företagens handlande på marknaden. Det handlar om ramregler för företagens etablering, konkurrens, marknadsföring, prissättning, produktutformning, avtalsvillkor m.m Marknadsrättens kärnområde består av två lagstiftningskomplex konkurrensrätten och marknadsföringsrätten med Marknadsdomstolen som sammanhållande specialdomstol som högsta instans. Marknadsrätten är numera i princip fullt EU harmoniserad och den senaste implementeringen gjordes i Sverige 2008 genom införandet av Marknadsföringslagen (2008:486).

Ända sedan 1971 har det i Sverige funnits rättsliga bestämmelser om otillbörlig och oacceptabel marknadsföring. Lagen om otillbörlig marknadsföring uppdaterades 1976 och bytte namn till Marknadsföringslagen (MFL). Därefter har lagen EU-anpassats i flera omgångar under 90-talet och 2002 samt 2004. Den nu gällande Marknadsföringslagen som bygger på ett fullharmoniseringsdirektiv från EU trädde i kraft 2008-07-01.Den svenska konkurrensrätten har också under hand reviderats och successivt skärpts och fick en EU anpassad utformning genom Konkurrenslagen (1993:20 och senast 2008:579).