Kommande möten

 Förslag till dagordning för årsmöte KMF 2016

 1. Val av ordförande vid årsmötet och fastställande av dagordning.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Frågan om det konstituerande årsmötets behöriga utlysande och beslutförhet.
 4. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 5. Revisors berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fastställande av balansräkning.
 7. Beslut om stadgar.
 8. Val av styrelse.
 9. Val av revisor
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Övriga frågor.